Pentru a solicita Primăriei Comunei Traian Vuia informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi co.

Date de contact

Telefon: 021.3072.514

E-mail solicitări petenți: relatii.publice@ms.ro

E-mail solicitări presă: presa@ms.ro

Legislație:

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare

Documente utile:

Solicitare în baza Legii 544/2001

Model reclamație răspuns negativ

Model reclamație neprimire informații în termenul legal

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice.